Samen overleggen en beslissen in De Buurt

Meetings

leefgroepmeeting

 • De meeting per leefgroep vindt plaats als begeleiders of kinderen het nodig vinden, in de 3de en 4de leefgroep is dit wekelijks.
 • In een meeting zitten verschillende zaken vervat zoals:
  • Op een begrijpelijke manier het waarom van de afspraken en regels uitleggen.
  • Conflicten leren hanteren: het gevoel aanvaarden, maar niet steeds het gedrag; de 2 partijen uitnodigen om hun verhaal te vertellen, hun motieven laten uitspreken, helpen een oplossing zoeken die voor alle partijen aanvaardbaar is, …
  • Het kind eens extra in de bloemen zetten en zo zijn status in de groep verbeteren.
  • Wijzen op wat kinderen wel goed kunnen en doen.
  • Kinderen het gevoel geven dat ze erbij horen, door ze verantwoordelijkheid te geven die ze aankunnen, door naar hen te luisteren.
  • Werken rond gevoelens, de sociale vaardigheden helpen ontwikkelen: bijv. tonen hoe je het aan boord kunt leggen om in een spel binnen te geraken, leren gevoelens en wensen op een aangepaste manier uiten,…
  • Verhalen aanbieden die identificatiemogelijkheden bieden.
  • Aandacht hebben voor pestgedrag.
 • Ouders zijn er welkom. Spreek gerust af met de begeleiders.

kleine schoolmeeting

 •       Op de kleine schoolmeeting komen de 2de, 3de en 4de leefgroep samen om de 14 dagen
 •          Daar bespreekt men zaken die de hele school aanbelangen.
 •       Er kunnen agendapunten komen van een leefgroep, van ouders, begeleiders, beurtrollers en anderen.
 •       De agendapunten worden doorgegeven aan de oudsten of begeleiders van de vierde leefgroep, zodat de oudsten van deze leefgroep dit kunnen meenemen in hun voorbereiding.
 •       De besluiten komen in het meetingboek (= verslagboek) en in de wekelijkse berichtenbrief.

grote schoolmeeting

De bedoeling van deze bijeenkomst van ouders, personeel, externen in oktober en januari is:

 • In de eerste plaats een informatiekanaal: bepaalde info die het geheel van De Buurt aanbelangt en dus één of meerdere radertjes overstijgt, komt aan bod. Informatieverspreiding is tevens een manier om de betrokkenheid van elkeen te verhogen.
 • De Grote Schoolmeeting is tegelijk het moment waarop de mening van iedereen bevraagd wordt over allerlei belangrijke aangelegenheden. Er wordt naar de mening van elkaar geluisterd met de bedoeling om zo tot betere voorstellen te komen waarover in een later stadium in de passende werkgroep (radertje) kan beslist worden.
 • Daarnaast worden de werkgroepen (de “radertjes”) van De Buurt doorgelicht, geëvalueerd en bijgestuurd als dat nodig is. Ook kunnen over inhoudelijke standpunten aparte vergaderingen of werkgroepen bijeengeroepen worden. De evaluatie (of de opvolging ervan) van de gehele werking wordt voorgesteld.
 • Op voorstel van een radertje kunnen alle betrokkenen op de Grote Schoolmeeting samen grote plannen smeden, knopen doorhakken en belangrijke beslissingen nemen, doch enkel indien de punten voorafgaand op de agenda stonden. Beslissen kan enkel wanneer het onderwerp grondig is voorbereid door de radertjes en/of de Stuurgroep en wanneer er reeds voorafgaand geraadpleegd is in diverse organen. Zonder grondige voorbereiding géén beslissing!
 • Op de Grote Schoolmeeting wordt de ‘vaste’ stuurgroepploeg voor het komende schooljaar voorgesteld en wordt een vertrouwensstemming georganiseerd.

Structuren voor het beheer van de school

 •       De Buurt bestaat uit twee verenigingen, namelijk
  • Methodeschool De Buurt vzw en
  • De Buurt vzw
 •       De eerste vormt het schoolbestuur van de vestigingsplaats Gent van de Vl.O.M. (Vlaamse Onafhankelijke Methodeschool) In de algemene vergadering van de Vl.O.M. vertegenwoordigen twee ouders, twee begeleiders en twee externen Methodeschool De Buurt.
 •       De Buurt vzw ‘verzamelt’ financiële middelen voor de werking van de school.
 •       In praktijk werken deze twee vzw’s als één enkele organisatie, maar de overheid legt op dat de twee activiteiten moeten gescheiden worden. Elk van die twee vzw’s heeft een algemene vergadering als hoogste orgaan. Elke algemene vergadering benoemt een raad van bestuur. Het wordt zo georganiseerd dat de twee raden van bestuur bevolkt worden met de mensen van de Stuurgroep.

        De stuurgroep neemt immers ook de taak van dagelijks bestuur op zich.

Structuren die verder reiken dan onze school

FOPEM

 •       Wat is FOPEM?

        FOPEM staat voor Federatie van Onafhankelijke Pluralistische Emancipatorische Methodescholen en groepeert momenteel in Vlaanderen 18 scholen die vernieuwend onderwijs aanbieden. Het gaat hier om freinet-, ervaringsgerichte en projectscholen die door groepen van ouders en/of leerkrachten zijn opgericht. Deze methodescholen nemen een eigen plaats in het onderwijslandschap in, omdat ze bestuurd worden door vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten. In alle onafhankelijke methodescholen biedt men cultuurbeschouwing aan i.p.v. godsdienst/zedenleer.

 •       Het werkterrein van FOPEM situeert zich op drie terreinen.
  • Belangenverdediging op het niveau van het Vlaamse onderwijsbeleid.
  • Ondersteuning bieden en het organiseren van nascholing voor coördinatoren, leerkrachten en schoolbesturen
  • Informatie over methodeonderwijs doorgeven

SOM

 •       SOM staat voor Scholengemeenschap van Onafhankelijke Methodescholen.
 •       SOM heeft een voltijdse coördinator om de secretariaten, coördinatoren en teams van alle SOM-scholen te ondersteunen. Elke maand komen alle coördinatoren van de scholengemeenschap samen.
 •       Er worden geen bevoegdheden overgedragen van de school naar de scholengemeenschap. Beslissingen van de afzonderlijke scholen mogen geen schade aanrichten aan de scholengemeenschap.