Cultuurbeschouwing

Hoe zet De Buurt levensbeschouwing in de praktijk om?
We nemen de appel als kader om te kijken naar levensbeschouwingen, waarden en normen, rituelen, ceremonieën en symbolen.
Het klokhuis:
levensbeschouwing of ons mens- en maatschappijbeeld
onze basisprincipes: zoeken naar de essentie – zelfdirectiviteit – projectonderwijs: ervaringsleren, probleemoplossend werken en het productgerichte – de religieus-absolute dimensie – totaliteitsprincipe – zelfbeheer & medebeheer – maatschappijkritische ingesteldheid – historisch/geografische reconstructie – buurtgericht werken
de ontwikkelingsdoelen en eindtermen in het leergebied “wereldoriëntatie” en “muzische vorming” en in de vakoverschrijdende eindtermen van “leren leren” en “sociale vaardigheden”.
Het vruchtvlees: waarden en normen
We willen dat er tussen kinderen (en volwassenen) een gemeenschapsgevoel, een gevoel van verbondenheid, samenhorigheid en solidariteit, van gemeenschappelijke normen, waarden en doelstellingen én van openheid en respect voor verschillende overtuigingen bestaat.
We willen dat de kinderen een zoekende, vragende, verantwoordelijke, nieuwsgierige, kritische, vergelijkende, onderzoekende, bevragende, open en niet-dogmatische houding ontwikkelen t.o.v. de anderen en de omgeving.
De schil: rituelen, symbolen, ceremonieën, dagelijkse handelingen in het samen leven, werkvormen…
De 8u40-show
Het beste van jezelf-show
Het gezamenlijk zangmoment
Het sinterklaasfeest
Het kerstfeest
Het vieren van carnaval in de wijk met de kinderen van de andere wijkscholen
Het overgangsritueel van de ene naar de andere leefgroep/naar het secundair
De vertelmomenten
Het actualiteitsmoment
Meetings: leefgroepmeeting en kleine schoolmeeting
Kringgesprekken.
Huishoudelijk werk
Leefgroepen (teamteaching, de omgang van begeleider met kind, verschillende leeftijden)
Kleinschaligheid en inrichting
Projecten
Individuele werkstukken in de vierde leefgroep
De leerinhouden (met verwijzing naar Eindtermen en Ontwikkelingsdoelen)
Veelvuldige uitstappen: theater, tentoonstellingen, musea, tweedaagse, openluchtklas,…
Organisatie van maandelijkse samenwerking tussen oudjes uit het Tempelhof en 1ste leefgroep
De taaluitwisseling (gemeenschappen, gewesten, taalgrens, nationalisme, verschillen en gelijkenissen,…)
Deelname aan leuke en droevige gebeurtenissen gaan (feest, geboorte, dood/crematorium,…)
De murgafanfare van Komen en Gaan
Deelname aan de wijkfeesten
Feesten, gezamenlijke activiteiten (paasontbijt, fietsrally, boottocht, Turks feest, fuif, receptie,…)
Organisatie middagmaal (zorg voor elkaar – oudere kinderen die verantwoordelijkheid hebben over jongere: helpen bij het eten, opvangen van kleuters tijdens de middagpauze)
Tuin opkuis door de leefgroepen
Open school /open keuken (koffie/thee)
Onzichtbare rubriek
Grote schoolmeeting
Thema-avonden, vormingsmomenten,…
Brede School-project
MOS-werking
Ouderparticipatie
Hoe kan je als ouder binnen dit kader een inbreng hebben?
Je wil een ritueel, ceremonie, handeling, symbool,… een nieuwe/andere vorm geven, ruimer bekijken, herdenken?
Je wil mee invulling geven aan de feesten (achtergrond, historiek, voorbereiding) of je wil komen vertellen of voorlezen over verschillende levensbeschouwingen?
Spreek de begeleiders aan. Let op bij het uitwerken van nieuwe frisse ideeën. Vraag je af of ze passen binnen het kader van De Buurt én vraag je af wie ze zal ondersteunen en uitvoeren.